Forskning

Forskning om floating

Floating, även kallad Flyt-REST har stort vetenskapligt stöd och Sverige tillsammans med Karlstads Universitet är världsledande inom området.

Ny forskning presenterades den 5 oktober 2007 när Sven-Åke Bood doktorerade. Studier visar att floating är ett effektivt sätt för att minska långvarig, stressrelaterad smärta. Personer med dessa problem fick flyta tolv gånger och resultatet blev:

Genomförda forskningsstudier i Flyt- Rest:

 1. Norlander, T., Bergman, H. & Archer, T. (1998). Effects of flotation REST on creative problem solving and originality.
  Journal of Environmental Psychology, 18, 399-408.
  (40 deltagare)
 2. Norlander, T., Bergman, H. & Archer, T. (1999). Primary process in competitive archery performance: Effects of flotation REST.
  Journal of Applied Sport Psychology, 11 , 194-209.
  (20 deltagare)
 3. Sandlund, E. S., Linnaryd, M. & Norlander, T. (2001). Effects of stress versus flotation-REST relaxation on creativity and literacy skills in advanced English as a Second Language (ESL) composition. RASK.
  International Journal of Language & Communication, 15, 95-113.
  (28 deltagare)
 4. Norlander, T., Kjellgren, A. & Archer, T. (2001). The experience of flotation-REST as a function of setting and previous experience of altered state of Consciousness.
  Imagination, Cognition and Personality, 20, 161-178.
  (28 deltagare)
 5. Kjellgren, A., Sundequist, U., Norlander, T. & Archer, T. (2001). Effects of flotation-REST on muscle tension pain.
  Pain Research and Management, 6, 181-189.
  (37 deltagare)
 6. Norlander, T., Kjellgren, A. & Archer, T. (2003). Effects of flotation- versus chamber-restricted environmental stimulation technique (REST) on creativity and realism under stress and non-stress conditions.
  Imagination, Cognition and Personality, 22, 341-357.
  (38 deltagare)
 7. Kjellgren, A., Sundequist, U., Sundholm, U., Norlander, T. & Archer, T. (2004).
  Altered consciousness in flotation.REST and chamber-REST: Experience of Experimental Pain and Subjective Stress.
  Social Behavior and Personality, 32, 103-115.
  (23 deltagare)
 8. Bood, S. Å., Sundequist, U., Kjellgren, A., Nordström, G. & Norlander, T. (2005).
  Effects of flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique) on stress related muscle pain: What makes the difference in therapy, attention-placebo or the relaxation response?
  Pain Research and Management, 10, 201-209.
  (32 deltagare)
 9. Bood, S. Å., Sundequist, U., Norlander, T., Nordström, L., Nordenström, K., Kjellgren, A. & Nordström, G. (2006). Eliciting the relaxation response with help of flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique) in patients with stress related ailments.
  International Journal of Stress Management, 13, 000–000.
  (70 deltagare)
 10. Bood, S. Å., Sundequist, U., Kjellgren, A., Nordström, G. Norlander, T. (submitted).
  Effects of flotation-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique) on stress related muscle pain: Are 33 flotation sessions more effective as compared to 12 sessions?
  Manuscript submitted for publication.
  (37 deltagare)

Totalt har 353 deltagare medverkat i de genomförda studierna.

Pågående studier:
Subjective experiences in tank
Fibromyalgia
Whip-lash
Therapy

Ytterligare studier

Utdrag ur studien
Studien visar att personer som leder av stressrelaterade hälsoproblem såsom långvarig smärta, depression, utbrändhet eller ångest ofta har mycket god hjälp av flytbehandling.

Resultatet står sig även fyra månader efter behandlingsperioden.

Det visade sig att flytbehandlingen är ett effektivt sätt att utlösa kroppens avslappnings-respons. Nivån av stresshormoner sjunker under och efter flytbehandling. Vidare utsöndrades “livskraftshormonet” prolaktiv i större mängd vilket ökade effekten på behandlingen.

Följande resultat kunde utläsas efter sju veckors studier på 32 personer
22 % var helt smärtfria
56 % upplevde en klar förbättring
19 % ingen förändring
3 % en försämring

23 % sov bättre
31 % upplevde mindre stress
27 % kände mindre ångest
24 % kom helt eller delvis ur sin depression

Skillnaden mellan att flyta 12 gånger eller 33 gånger var inte så stor. De som flöt 33 gånger hade endast något bättre smärtlindring och lite bättre blodtryck. Pågående forskning indikerar dock att för fibromyalgi och whip-lash behövs fler behandlingstillfällen. Vidare visar studierna att patienter som går i samtalsterapi snabbare uppnår goda resultat om de kombinerar terapin med floating.

I syfte att få en större förståelse för flytandets psykologiska mekanismer genomfördes två experiment i rubricerat ämne.

I det första experimentet slumpades 40 försökspersoner (20 män och 20 kvinnor) ut till antingen en kontrollgrupp (sitta i en fåtölj och bläddra i tidningar) eller till en flyt-grupp. Båda grupperna fick sig förelagt en problemlösningsuppgift under fem minuter. Därefter fick de antingen sätta sig i fåtöljen eller flyta i tanken under 45 minuter. Efter det fick de fortsätta med samma problemlösningsuppgift som tidigare tills de var färdiga eller tills det hade gått ytterligare 25 minuter. Resultaten indikerade att försökspersonerna i flyt-gruppen använde signifikant mer testtid jämfört med kontrollgruppen.

I det andra experimentet slumpades 54 försökspersoner (27 män och 27 kvinnor) ut till tre grupper, nämligen en “icke-REST” grupp (fåtöljsittande), en rums-REST grupp (vila på en brits i ett ljus- och ljudisolerat rum) samt en flyt-REST grupp. Alla tre grupperna fick efter behandlingen (45 minuter) uppgiften att genomföra ett psykologiskt test som mäter antalet vanliga respektive originella lösningar på vissa tänkta situationer samt ett logiskt deduktivt test. Resultaten innebar att flyt-REST gruppen fick högre originalitetspoäng jämfört med de båda andra grupperna. Det fanns inga andra signifikanta gruppskillnader även om det förelåg en svag tendens till att flytgruppen lyckades sämre på det deduktiva testet. Slutsatsen blir att de två experimenten indikerade att vissa aspekter av kreativt tänkande gynnas (originalitet) andra missgynnas (problemlösning). Vidare tycks flyt-REST i dessa avseenden vara effektivare jämfört med rums-REST.

Norlander, Bergman, Archer, Sandholm och Anfalt 1997–1998 vid Karlstads Universitet.

Två nyligen genomförda uppföljningsstudier på detta tema bekräftar den tidigare studien i avseende på kreativa och logiska processer under flyt-REST tillståndet. Dessutom visar dessa två studier att flyt-REST är mycket effektivt för att dämpa akut stress och göra detta på ett djupare sätt jämfört med rums-REST.

Norlander, Kjellgren, Archer, Sandlund och Linnarud vid Karlstads Universitet.

I en annan studie vill vi undersöka huruvida flyt-REST kan användas av bågskyttar för att öka kvalitén vid träningen. Tjugo unga bågskyttar tillhörande junioreliten i Sverige rekryterades via Svenska Bågskytteförbundet. Skyttarna testades vid två helger (med ett sex veckors uppehåll emellan) dels i en flyt-REST betingelse och dels i en “icke-REST” betingelse (fåtöljsittande). Den andra oberoende variabeln utgjordes av “bedömd skicklighet” där en uppdelning i tre grupper förekom. Testningen skedde direkt efter fåtölj- respektive flytbehandling. Resultatet visade att skyttarna upplevde skjutandet mindre ansträngande efter flytbetingelsen jämfört med fåtöljbetingelsen mätt med Borgs RPE-skala. Den genomsnittliga muskelspänningen i Extensor Digitorum (som är antagonisten till Flexor Digitorum, dvs. den muskel som har en avgörande roll vid avfyrningen av pilen) mätt med EMG minskade för den minst skickliga och mest skickliga gruppen. Samtidigt så visade det sig att den mest skickliga gruppen sköt jämnare. Dessa resultat tolkades som att den bästa gruppens redan goda teknik förstärktes. Slutsatsen blev att träning direkt efter flyt-REST bör vara ett bra sätt att stärka kvalitén i träningen för en rad tekniksporter där frågan om att rätt muskler är avslappnade vid rätt tillfälle är helt avgörande.

Norlander, Bergman och Archer, 1999 vid Karlstads Universitet

En uppföljningsstudie har bekräftat ovanstående resultat

Bergman, Folkesson och Norlander.

I en annan studie studerades huruvida förväntanseffekter spelar in vid flyt-REST. Hälften av försökspersonerna fick en “strict” behandling. De togs t.ex. emot av en försöksledare i vit rock och miljön runt flyttanken var steril. Den andra hälften av försökspersonerna togs emot av en försöksledare iförd en

T-shirt med “fantasy” motiv och på väggarna hängande suggestiva bilder. Vidare utgjorde försökspersonerna till hälften före detta LSD-missbrukare, medan den andra hälften var “vanliga” människor matchade i avseende på ålder, kön och utbildning. Resultaten visade att det som hände för försökspersonerna hände oavsett betingelse. Av detta drar vi slutsatsen att flytupplevelserna tycks vara relativt oberoende av förväntansmekanismer och tidigare erfarenheter.

Norlander, Kjellgren och Archer vid Karlstads Universitet.

En genomförd studie som syftade till att undersöka huruvida flyt-REST ger smärtlindring (i samband med muskelsmärtor) visade att experimentgruppen efter tre flyt under tre veckor (dvs. sammanlagt nio flyt) upplevde en signifikant smärtlindring av “värsta smärta” medan “normal smärta” inte påverkades. Dessutom visade psykologiska tester att experimentgruppens medlemmar ökade i optimism, medan deras ångest- och depressionsnivåer minskade. Patienternas sömn förbättrades.

Slutligen innebar visade blodprov att halten av MHPG (stressrelaterat) minskade efter genomförd serie av flyt. Motsvarande förändringar kunde inte noteras för kontrollgruppen. Kjellgren, Sundequist, Norlander och Archer vid Karlstads Universitet.

Just nu genomförs en databearbetning på en studie med så kallad experimentell smärta på idrottare. Uppläggningen har varit liknande den som bågskyttestudierna med förändringen att här jämförs rums-REST och flyt-REST och i stället för bågskytte får deltagarna genomgå ett smärttest där en blodtrycksmanschett under 15 minuter gett intensiv men ofarlig smärta. Här handlar det om att studera flyt-REST ev. påverkan på akut smärta.

Kjellgren, Sundholm, Sundequist, Archer och Norlander vid Karlstads Universitet.

Gör din kropp en tjänst

Unna dig en vilsam upplevelse där omvärldens påfrestningar reduceras till ett minimum.